Mesafeli Satış Sözleşmesi

1/4
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Ad-Soyad: TUANA AYGAR (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Satıcı T.C: 60613435132
Satıcı İnternet Adresi: www.aikaconcept.com.tr
Satıcı Adres:
MASLAK MAH. AOS 55. SK. B BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 542 SARIYER/ İSTANBUL
Satıcı Telefon: 05357360038
Satıcı E-mail: info@aikaconcept.com
1.2- ALICI – bilgileri sipariş ile tanımlanır.
Alıcı Ad-Soyad: (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Alıcı T.C:

Alıcı Adres:

Alıcı Telefon:


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının
satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen
ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki
hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.
MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME
ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün
adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda
belirtildiği gibidir:

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca türk lirası olarak
kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 1 gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi
halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.
Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
Iyzico Ödeme Sistemleri
MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan
satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.
Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek
teslim edilecektir.
Teslim adresi:

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından
sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 10 gün içinde satıcı
tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 1
gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar.
Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.
MADDE 6-ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin
temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve
eksiksiz verdiğini taahhüt eder.
Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden
geçirmelidir. Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere
ilişkin sorumluluk kendisine aittir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz,
ürünün belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım
kılavuzu ile birlikte alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.
MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan
doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin
devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini
devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine
satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa
yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği
anda alıcıya geçer.
MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen
niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
Ancak alıcı ve satıcı taraf arasındaki anlaşma uyarınca yarar ve hasarın alıcıya
geçmesi anında sözleşme konusu taşınır malda mevcut olan ve sonradan ortaya
çıkan ayıplardan, satıcı taraf sorumlu tutulamaz.
Ancak satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının
ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır
kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu üründeki ayıbın süresi içinde
bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.
MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine
getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne
geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal
afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt,
üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten
dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.
MADDE 10-CAYMA HAKKI
Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart
ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının
kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması
yeterlidir.
Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde
kullanabilir, aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.
MADDE 11-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu
sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve
hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: 01.11.2022
ALICI İMZA
SATICI İMZA

Websitesinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için çerezler kullanıyoruz. Siteye devam ederek, politikayı kabul etmiş olursunuz.